Vijesti
01. August 2017.
Foto:
Arhivski snimak

Don Pero Miličević, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, nakon trogodišnjega studija na Pravnom fakultetu Papinskoga gregorijanskog sveučilišta u Rimu položio je posljednji ispit, 23. lipnja 2017. Završni se ispit sastojao od pisana i usmena dijela. Najprije je 19. lipnja rađen pisani ispit iz tri različite materije, a 23. lipnja na usmenom ispitu trojica su profesora, isusovaca, ocjenjivala kandidate: Ulrich Rhode, Damian Astigueta i José Luis Sánchez-Girón Renedo.

Magistarska radnja, izrađena pod vodstvom isusovca prof. Gianfranca Ghirlande, predana je 27. veljače 2017. Tema: „Služba i primat vlasti Rimskoga prvosvećenika od I. Vatikanskoga koncila do danas. Teološko-pravni kriteriji.“ (Il munus e la potestà primaziale del Romano Pontefice dal Concilio Vaticano I fino ad oggi. Criteri teologico-giuridici). 
Radnja je s uvodom (str. 3-4) izrađena u tri dijela:

Prvo poglavlje (str. 5-22) obrađuje definiciju dogme o Papinu primatu vlasti, koja je dogmatizirana još na Firentinskome koncilu (1439.) bulom Laetentur coeli, a svečano potvrđena na I. vatikanskom koncilu (1870.) dogmatskom konstitucijom Pastor aeternus. A taj je dogmatski nauk kanonistički pretočen u pravne norme u Zakoniku kanonskoga prava iz 1917. godine. 

Drugo poglavlje (str. 23-50) obrađuje temu subjekta vlasti i službu Rimskoga biskupa i Biskupskoga kolegija, koja je obrađivana na II. Vatikanskom koncilu (1962.-1965.), osobito u dogmatskoj konstituciji o Crkvi - Svjetlo naroda / Lumen gentium. Uz Papin primat Koncil je istaknuo i kolegijalnu suodgovornost cjelokupna Episkopata u vodstvu Crkve ili Biskupski kolegij, koji djeluje uvijek s Papom i podređen Papi (cum Pontifice et sub Pontifice).

U trećem poglavlju (str. 51-79) protumačeni su kanoni 331-334 Zakonika kanonskoga prava iz 1983. godine, tj. pravne norme o službi – munus, i vlasti - potestas Rimskoga prvosvećenika. Opći zaključak (str. 80-84). 

Radnja obuhvaća oko 90 stranica uključujući i bibliografiju (str. 85-91). Kandidat se poslužio u radnji s više od 280 znanstvenih bilježaka. Hrvatskom bi čitatelju bilo drago vidjeti malo i literature na hrvatskom jeziku, osim jednoga članka Franićeva. Pogotovo u vezi s naukom i stajalištem đakovačkoga biskupa J. J. Strossmayera u odnosu na Papin primat (Oberški, Šuljak, Čečatka,..).

------------------------------------

Don Pero Miličević rođen je 18. lipnja 1986. u Mostaru u obitelji od devetero djece (svi živi). Otac Andrija ubijen je u ratu, 28. srpnja 1993., u Stuparima, župa Doljani, općina Jablanica. Nakon osmogodišnje škole pohađao je Srednju ekonomsku u Mostaru (2002.-2006.). Završivši maturu javio se u bogosloviju. Biskup ga je Perić poslao na isusovački Filozofsko-teološki kolegij u Zagreb. Poslije filozofije i jedne godine teologije (2006.-2009.) poslan je u Rim na sveučilište Gregorijanu s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricum. Završio je predviđen studij s diplomom (2009.-2011.), zaređen je za svećenika 2012., služio kao kapelan u Sv. Mateja u Mostaru (2012.-2014.). Nastavio je trogodišnji postdiplomski studij crkvenoga prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta Gregorijane s magisterijem ili licencijatom ove godine. Biskup ga je imenovao osobnim tajnikom u Mostaru.